Een Geyt bedrogen

Dirk van Hoogstraten (V) was behalve zilver en goudsmid ook schilder. Zijn zoon Samuel (V-a) vertelt het volgende verhaal:

Het gebeurde dan, dat mijn vader vader Theodoor in een Bacchanalia een geit naar het leven schilderde, die ik, nog zeer jong zijnde, voor hem vast hield, met behulp van touwen en koorden, om haar in bekwamen stand te houden, ‘t welk ik met grooten arbeid ten einde toe uithield.

Maar de geit bijna geschilderd zijnde en mijn vader het stuk, dat al redelijk groot was, uit de hand zettende, om hetzelve eens van verre te zien, zoo geviel het, dat de geit bij geval de geschilderde ook gewaar werd, waarover zij, als in gramschap uitbarstende, uitspatte. Breekende de touwen, en mij ter aarde werpende, vloog ze met zulk een geweld tegen de hoornen van haar geschilderde zuster aan, dat zij het doek doorscheurde en de schilderij bedierf, tot verdriet van hem, die zijn vlijt daaraan zoo loffelijk had betoond.
(Inleiding to de schilderkunst blz. 170)