Statuten

Afschrift van de Akte van Oprichting en Statuten
van de STICHTING FAMILIE VAN HOOGSTRATEN
(deels samengevat)

Heden,  vier oktober tweeduizend verschenen voor mij Prof.Mr. Petrus Henricus Maria Gerver, notaris te Amsterdam:

 1. Mr. Jan Willem van Hoogstraten
 2. Mr. Matthijs Herbert van Hoogstraten, en
 3. Drs. Gustaaf Herman Paulus van Hoogstraten

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een stichting voor welke gelden de navolgende

STATUTEN

Art. 1: De Stichting is genaamd: “STICHTING FAMILIE  VAN HOOGSTRATEN”, gevestigd te Amsterdam voor onbepaalde tijd.

Doel:
Art 2:

 1. De Stichting heeft tot doel:
  1. Het bundelen van activiteiten met betrekking tot de geschiedenis van de familie van Hoogstraten (zoals bedoeld in art. 3).
  2. Het bevorderen van de kennis omtrent deze familie en haar leden, mede met het oog op en ten nutte van het algemeen belang.
  3. Het bevorderen van de band tussen de leden van de familie van Hoogstraten, hierna ook aan te duiden met “de familie”.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het nemen van al zodanige initiatieven, het doen van al zodanige suggesties en het geven van al zodanige adviezen als naar haar mening dienstig zijn tot het bereiken van haar doelstellingen, speciaal door het verwerven, restaureren, bijeenhouden, instandhouden, beheren (al dan niet in eigendom) en registreren van onroerende en roerende zaken, onder de laatste te begrijpen documenten, brieven, schilderijen, platen, foto’s en (andere) archiefstukken, voorzover deze zaken van belang zijn voor de geschiedenis, voor het heden en de toekomst van de familie van Hoogstraten als bedoeld in artikel 3;
  2. het in bruikleen geven van aan de  stichting toebehorende zaken aan leden van de familie of aan door het  bestuur der stichting aan te wijzen derden; in bruikleen gegeven zaken, moeten door leden der familie en anderen kunnen worden bezichtigd en bestudeerd.
  3. het beleggen van periodieke bijeenkomsten van  de familie;
  4. de leden van de familie en andere geïnteresseerden periodiek op de hoogte te houden omtrent de activiteiten van de stichting en van gebeurtenissen binnen de familie;
  5. het opmaken, respectievelijk bijhouden, van de stamboom van de familie;
  6. het bijhouden van een adressenbestand;
  7. al hetgeen verder tot het bereiken van het doel gunstig is.

De  leden  van  de  familie.
Art. 3:
Leden van de familie zijn de nakomelingen van: Adriaan van Hoochstraeten en Johanna van de Velde (beide overleden voor 1534), beiden vermeld in het “Nederlands Patriciaat” uitgave 1965, die de naam van Hoogstraten dragen
Het bestuur besluit wie tot de familie behoord en houdt boek van de namen en adressen van de leden van de familie.

Art. 4:
Vermogen
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

 1. periodiek en/of incidentele bijdragen door de leden der familie en andere belangstellenden, schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten;
 2. renten en andere inkomsten van het eigen vermogen;
 3. al hetgeen de Stichting op andere wijze verkrijgt.

Bestuur
Art. 5:

 1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste vijf personen, van wie er minstens drie tot de familie behoren. In het bestuur zullen bij voorkeur zoveel mogelijk verschillende takken vertegenwoordigd zijn, zo mogelijk tenminste die van
  – Ds. Coenraad Jacob Gerbrand van Hoogstraten (1843-1895)
  – Mr. Samuel Pieter Jacob Anne van Hoogstraten (1844-1892)
  – Jan Samuel Francois van Hoogstraten (1859-1936)
  1. Het bestuur bepaalt van uit zijn midden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door eenzelfde persoon worden vervuld.
   Zij voeren de besluiten van het bestuur uit en zijn belast met de dagelijkse leiding.
  2. Het bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of drie bestuursleden dat nodig achten.
  3. De voorzitter geeft leiding aan de bestuursvergadering en aan de periodieke familie bijeenkomsten.
  4. De secretaris maakt een verslag van de vergaderingen en bijeenkomsten in het kader van de stichting en ook een jaarlijks verslag van de activiteiten en voert de correspondentie.
  5. De penningmeester beheert de gelden en legt eenmaal per jaar verantwoording af omtrent de inkomsten, uitgaven en de bezittingen van de stichting aan het bestuur.
  6. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, worden na goedkeuring van het bestuur, op verzoek verzonden aan leden van de familie die de stichting financieel steunen en ook na toestemming van het bestuur aan derden.
  7. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigd lid van de familie te laten vertegenwoordigen op de bestuursvergadering.
 2. Een bestuurslid wordt door het zittende bestuur benoemd voor een periode van vijf jaar. Hij/zij is terstond herbenoembaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt bij overlijden, bij vrijwillige uittreding, door verklaring in staat van faillissement, door onder curatele stelling, door ontslag, genomen bij eenparig besluit in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn behalve het desbetreffende bestuurslid, en bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd.
 3. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, moeten de overige bestuursleden daarin ten spoedigste voorzien. Personen ouder dan 70 jaar kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd, tenzij als herbenoeming.
  Bij onenigheid tussen de overblijvende bestuursleden omtrent een benoeming, alsmede wanneer ooit alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten om binnen een redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening gebeuren door de rechtbank te Amsterdam op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
  Het bestuur blijft een wettig college vormen, ook al is het niet voltallig.

Art. 6:
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbind.

Art. 7:

 1. Het bestuur is bevoegd, zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
 2. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten genomen met absolute meerderheid van stemmen van de bij de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
 3. Stemmingen gebeuren mondeling,  tenzij een bestuurslid een schriftelijke stemming vraagt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen van de bestuursleden zich daartegen verzet.
 4. Mocht er bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien er dan ook geen meerderheid wordt verkregen, dan zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
 5. Indien een voorstel zaken betreft, dan wordt het bij staken van stemmen  als verworpen beschouwd.

Vertegenwoordiging
Art. 8:
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De stichting kan tevens worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met een ander lid van het bestuur.

Statutenwijziging, ontbinding en vereffening
Art. 9:

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen door drie/vierde van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden tegenwoordig of door schriftelijke volmacht vertegenwoordigd zijn en welke vergadering speciaal voor dit doel op een termijn van minstens drie weken schriftelijk door een van de bestuursleden bijeengeroepen is.
 2. Indien in deze vergadering te weinig bestuursleden aanwezig zijn om een besluit te nemen, dan wordt daarna door een van de bestuursleden een nieuwe vergadering op dezelfde wijze uitgeschreven, in welke vergadering  een besluit met drie/vierde van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden kan worden genomen.
 3. Een wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte geconstateerd worden. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging en ook de gewijzigde statuten neerleggen op het kantoor van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het ressort waarbinnen de stichting is gevestigd.

Art 10:

 1. Het bestuur is bevoegd om de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is van toepassing hetgeen in artikel 9 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten met dien verstande dat een besluit tot ontbinding bovendien slechts genomen zal kunnen worden na overleg met de leden van de familie in een vergadering speciaal voor dit doel op een termijn van tenminste drie weken bijeen te roepen. Deze oproeping geschied op de adressen zoals deze bij het bestuur staan geboekt.
 2. De stichting wordt bovendien ontbonden door:
  – insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard;
  – gerechtelijke uitspraak in bij de wet genoemde gevallen.

Art 11:

 1. Vereffening wordt door het bestuur uitgevoerd.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor vereffening van haar zaken nodig is.
 3. Gedurende de vereffening blijven bepalingen van de statuten voor zoveel      mogelijk en nodig van kracht.
 4. Het bestuur bepaalt welke bestemming na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt en dat de instandhouding van de overige eigendommen van de stichting in het belang van de familie zoveel mogelijk verzekert.

Art. 12:
In alle gevallen, waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

Voor de eerste maal worden tot  bestuursleden benoemd:
Mr. J.W. van Hoogstraten        –          voorzitter
Mr. M.H. van Hoogstraten        –          secretaris
Mr. G.N. van Hoogstraten        –          penningmeester
Drs. G.H.P van Hoogstraten    –          tweede secretaris
Dr. M.V. Roscam Abbing         –          lid

De inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Tevens is hen gewezen op de gevolgen van deze akte. De comparanten hebben verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om 17.36 uur.
Volgt ondertekening.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++