Een Geyt bedrogen

Dirk van Hoogstraten (V) was behalve zilver en goudsmid ook schilder. Zijn zoon Samuel (V-a) vertelt het volgende verhaal:

Het gebeurde dan, dat mijn vader vader Theodoor in een Bacchanalia een geit naar het leven schilderde, die ik, nog zeer jong zijnde, voor hem vast hield, met behulp van touwen en koorden, om haar in bekwamen stand te houden, ‘t welk ik met grooten arbeid ten einde toe uithield.

Maar de geit bijna geschilderd zijnde en mijn vader het stuk, dat al redelijk groot was, uit de hand zettende, om hetzelve eens van verre te zien, zoo geviel het, dat de geit bij geval de geschilderde ook gewaar werd, waarover zij, als in gramschap uitbarstende, uitspatte. Breekende de touwen, en mij ter aarde werpende, vloog ze met zulk een geweld tegen de hoornen van haar geschilderde zuster aan, dat zij het doek doorscheurde en de schilderij bedierf, tot verdriet van hem, die zijn vlijt daaraan zoo loffelijk had betoond.
(Inleiding to de schilderkunst blz. 170)

Begijnen in Hoogstraten

Van 4 augustus tot en met 23 december 2012 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten een tentoonstelling over het leven van de begijnen in Hoogstraten. Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de laatste begijn, kosteres Joanna Van den Wijngaard, naar het rusthuis ging en er hetzelfde jaar stierf. Van de stichting van het begijnhof in de veertiende eeuw tot 1972 leefden meer dan 1300 begijnen. Omringd door een lange muur leefden ze in de geborgenheid. Het begijnhof was een wereld op zich: de doorsnee Hoogstratenaar werd afgeschermd van het leven op het hof.

Voor meer informatie over deze tentoonstelling, klik op onderstaande afbeelding:

Leven op het Hof

 

Schenking negentiende-eeuwse archiefstukken Sytze Wierda

Sytze Wopkes Wierda (1839-1911), architect bij de Nederlandse Spoorwegen, vertrok in 1887 naar Zuid-Afrika. Zijn dochter Hinke huwde in Pretoria in november 1901 Coenraad Jacob Gerbrand van Hoogstraten (1871-1963). Nazaten van dit echtpaar hebben drie documenten aan het Familiearchief-Van Hoogstraten geschonken. Het gaat om zijn door de Zuid-Afrikaanse president Paul Kruger ondertekende aanstelling op 1 oktober 1893 tot “Hoofd van Publieke werken en Gouvernements Ingenieur en Architect” en een 25 april 1894 gedateerde verklaring dat Wierda gekozen is tot “Honorary member of the South African Association of Engineers and Architects”.

Het derde stuk betreft zijn hier afgebeelde portret, dat in 1894 in een tijdschrift werd gepubliceerd en waaronder zijn functies staan genoemd: “Chief of Public Works, member Royal Institute of Engineers at het Hague, and Vice-President of the South African Association of Engineers and Architects at Johannesburg”. Een park in Pretoria is naar hem genoemd.

Overlijden Guus van Hoogstraten

Op 23 april 2012 overleed onze neef Guus van Hoogstraten, na een ziekte die hem jarenlang aan huis bond.

Vanaf de oprichting van onze Stichting Familie van Hoogstraten, in 2004, was Guus van Hoogstraten daarvan bestuurslid, tweede secretaris om precies te zijn.

Achteraf bezien kon de betiteling “tweede secretaris” niet beter gekozen zijn. Tijdens vergaderingen sprak Guus weinig en ook op andere momenten trad hij niet op de voorgrond. Hij deed het werk dat hij voor de Stichting belangrijk vond in stilte, onopgemerkt haast.

Guus beschikte over een bijzondere combinatie van vaardigheden. Als automatiseringsdeskundige zette hij de website op waarop u nu dit bericht leest. Guus hield de genealogie van de familie up-to-date en beheerde de bibliotheek van de stichting. Verder bleken zijn studie Franse taal- en letterkunde en zijn jarenlange werk bij het Leidse antiquariaat AioloZ van Piet van Winden van groot nut bij het maken van de inventaris van het familiearchief. Die inventarisatie was nodig om het archief onder te brengen bij het Nationaal Archief in Den Haag en toegankelijk te maken voor onderzoek. Zonder de nauwgezetheid en het doorzettingsvermogen van Guus zou dat niet zo voorspoedig zijn verlopen, en zou de inventaris nooit zo grondig en gedetailleerd zijn geworden. Ook tijdens zijn moedig gedragen ziekte heeft Guus zich naar vermogen voor de Stichting ingezet.

Als familie en vanuit onze Stichting zijn we Guus blijvend dankbaar voor al zijn inspanningen.

Onze neef Gustaaf Herman Paulus van Hoogstraten is slechts 50 jaar oud geworden.

Familiereünie

Alvast voor in de agenda: zondag 16 september 2012 zal de volgende (“grote”) v.H. familiereünie gehouden worden. De locatie is nog niet bekend, maar we denken aan het westen des lands…

Update: inmiddels zijn locatie en datum (23 september 2012) bekend, zie de uitnodiging.